Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, dan horen we dat graag van u.

Privacybeleid

Als zorgverlener beschikt Tandarts aan Zee over uw persoonsgegevens. Onderstaande privacyverklaring is bedoeld voor patiënten van Tandarts aan Zee. In deze verklaring kunt u lezen waarvoor Tandarts aan Zee uw persoonsgegevens gebruikt, hoe we uw privacy en persoonsgegevens beschermen en wat uw rechten zijn aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandarts aan Zee streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Categorieën persoonsgegevens

In het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Denk hierbij aan persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • BSN;
 • Telefoonnummer(s);
 • Email adres;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • Naam zorgverzekeraar;
 • Naam van uw andere zorgverleners (o.a. huisarts, behandelend arts);
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens.

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een patiëntenkaart om u bij de praktijk in te schrijven;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het uitvoeren van overige diensten (bijvoorbeeld declareren via een factoringsmaatschappij of direct declareren bij uw zorgverzekeraar).

 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in trekken.

 

Klachten indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens kunt u vinden via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u dit kenbaar maken.